Σημείωμα #3016

Αύξων Αριθμός3016
Σημείωμα Χρονολογία2 Φεβρουαρίου 1428
Σημείωμαα) ἐτελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος αὕτη διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ ἁμαρτολοῦ Μανουὴλ τοῦ Ταβουλαρ(ίου) Σωζουπόλεως καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες ταύτην εὔχεστέ μι διὰ τοῦ νῦν ἔτος ϚπλϚ' ἰνδ. Ϛ' μηνὶ φευβρουαρίῳ β'. τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Αἱ γραφαί δὲ μενοῦσι τῶν ἀποιώνων. Οἱ δὲ δάκτυλοὶ μου ὑπὸ χοὸς βροτοῦνται. (εν τέλει)
β)῞Ωσπερ ξένοι χέροντε ἰδεῖν πατρίδα
καὶ οἱ θαλατεύοντες ἰδεῖν λιμένα
καὶ οἱ πραγματεύοντες ἰδεῖν τὸ κέρδος
καὶ οἱ στρατεβόμενοι ἰδεῖν τὰ
οὕτω καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος.

Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκη, Μονῆς Παναγίας 87
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 11 (1935) σ. 185.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠεντηκοστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜανουήλ Ταβουλάριος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΣωζόπολη
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία