Σημείωμα #3017

Αύξων Αριθμός3017
Σημείωμα Χρονολογία29 Φεβρουαρίου 1428
Σημείωμαα) (ἐτέ)θη ὁ παρὸν θεολόγος εἰς τὸν ναὸν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ· ο ἔστιν ὁ ναὸς τοῦ τιμιοτάτου μοναχοῦ κυροῦ ἰανικίου τοῦ γιο (sic) καὶ ἀρχιμανδρίτου ἄργους · εἰς ψυχικὴν σωτηρίαν κυροῦ ἰωάννου τοῦ κουνία · καὶ ἀφιερώθη νὰ ἵσταται εἰς τὸν αυτὸν θείον ναὸν· (f. 48r)
β) ὁ παρῶν θεολόγος ἐτέθη εἰς τὸ ναὸν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ διἀψυχηκὴν σωτηρίαν ἰωάννου τοῦ κουνία · ὅστης ἐτάφη μέσω τοῦ αὐτοῦ θίου ναοῦ. σὺν τοῖς τέκνοις ἐνέτει Ϛ λϚ ἰνδ. Ϛ μη φερ κθ. ἡμέρα κυριἀκῇ· (f. 97r).

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςStudemund- Koln, Cod. Berolinenses, σ. 7- 8. PLP 13484.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆργος
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματααρχιμανδρίτης
Μονή
ΝαόςΝαός Σωτήρος
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Κουνίας
Ηλικία