Σημείωμα #3122

Αύξων Αριθμός3122
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1447
Σημείωμαχεὶρ Γρηγορίου ἁμαρτωλοῦ ῾Αλυάτου (f. 209r).
+ ἐγράφη τὸ παρὸν τυπικὸν, διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου, τοῦ τιμιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυροῦ Δοσιθέου καὶ καθηγουμένου τοῦ εὐαγοῦς Ζενῶνος τοῦ ᾿Αρμα τίου · ἐν ἔτει στ νε ἰνδ. ι. δότε οὖν συγγνώμην τοῖς σφάλμασιν ὡς ἀγροίκῳ πάνυγε· + ῾λπωξεαβξσνθ᾿στ. εοφλη' ξβν |· ὁ θεὸς μεθ᾿ ἡμῶν ἀδελφοὶ, ἀμήν (f. 209v).
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 119
Εκδόσεις Σημειώματος’Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936), σ. 296- 297. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 92. PLP 5625, 714.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓρηγόριος Αλυάτης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή(ευαγές ίδρυμα· Ξενώνας) Ζήνωνος Αρματίου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία