Σημείωμα #3146

Αύξων Αριθμός3146
Σημείωμα Χρονολογία29 Μαΐου 1453
Σημείωμαα) + Τῷ Ϛ ξα', ἔτει ἰνδικτ. α' μηνὶ μαίῳ κθ' ἡμέρᾳ γ'. ἠχμαλωτίσθη ἡ μεγαλούπολις (sic) ἀθλία Κωνσταντινούπολις · παρὰ τοῦ ἀσεβοῦς καὶ ἀθέου ἰσμαηλίτου, Αχμὲτ ἤ Μεχμὲτ · καὶ τὶς δυνήσεται ἐξειπεῖν τὰ γενόμενα ἐκεῖ.. πλὴν οὐαὶ οὐαὶ μέγα ἦν τὸ δεινὸν. δόξα τῷ Θεῷ τῷ ἀνεχομένῳ, ἀμήν (f. 36v).
β) Γέγονε δὲ ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως κυροῦ Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου. Υπὸ γὰρ Κωνσταντίνου ἐκτίσθη τοῦ μεγάλου καὶ εὐσεβοῦς βασιλέως καὶ ἔμενεν ἐως (sic) δεῦρο ἀνάλωτος προστασία τῆς θεομήτορος, ἐπὶ δὲ Κωσταντίνου πάλιν ἠχμαλωτίσθη, διὰ πλήθη ἡμετέρων ἁμαρτημάτων.

Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 180
Εκδόσεις ΣημειώματοςFeron - Battaglini, Cod. Ottob., σ. 103.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αποστόλου Παύλου, ᾿Επιστολαί
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταάλωση Κωνσταντινούπολης
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΙσμαηλίτης
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία