Σημείωμα #3168

Αύξων Αριθμός3168
Σημείωμα Χρονολογία18 ᾿Οκτωβρίου 1460
Σημείωμαα) + ἐγράφη ἔτει ἀπὸ τῆς τοῦ κυροῦ σαρκώσεως αῶ υῶ ξῶ · μηνὸς ὀκτοβρίου ιη ω'+ (f. 162r).
β) ἐγράφη ἔτει ἀπὸ τῆς κυριακῆς ἐνανθρωπίσεως αυξω' μηνὸς γαμηλιῶνος ιη ἁγία τριὰς βοήθει τῶ ἔχοντι τὴν παροῦσαν βίβλον.

Κώδικας ΧρονολογίαVratislava, Stadbibl. Rehdigeranus 34 (ἔτ. 1460)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία