Σημείωμα #3167

Αύξων Αριθμός3167
Σημείωμα Χρονολογία30 Σεπτεμβρίου 1460
Σημείωμα+ ἔτει Ϛ ξθ' μηνὶ σεπτευρίῳ λ', ἰνδ(ικτιῶνος) θ' | ἡ ταπεινότ(ης) ἡμῶν ἐξ οἰκί(ας) βουλῆς ἡμῶν καὶ θελήσεως | κ(αὶ) γνώμ(ης) αὐθερέτου ἐπιδίδωμαι (sic) κ(αὶ) ἀφιερώνω εἰς τὴν | ἁγί(αν) κ(αὶ) σε(βασμίαν) καὶ ἱερὰν μονὴν τοῦ ἁγίου μου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου | κ(αὶ) εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιω(άνν)ου τοῦ θεολόγου τῆς διακειμένης ἐν τῆ | νήσω τῆ καλουμένη Πάτμω τὸ παρὸν ἱερὸν κ(αὶ) ἅγιον εὐα(γγέλι)ον | κεκοσμημένον ὡς ὡρᾶται κ(αὶ) βλέπεται κ(αὶ) ἀμνὸν ἕνα | ἐκ χρυσοῦ σιρματηρὸν ὀξὺν καὶ ἀέραν ἐκ χρυσοῦ | καὶ αὐτὸς σιρματηρὸς εἰς (sup. lin.) κάμπον κόκκινον, ἕνα καὶ τριώδιον | βιβλίον ἕν βεμβήκινον, καὶ πεντηκοστάριν βιβλίον | ἕν βεμβήκυνον χάριν κ(αὶ) ψυχικῆς ἕνεκα σ(ωτη)ρί(ας) ὡς ἄν εἶναι | ἀναφαίρετα ταῦτα ἀπὸ τοῦ νῦν κ(αὶ) εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος | μὴ ἔχωντάς τις ἄδειαν ἤ ἐξουσίαν ἤ ἐκποιῆσαι ἤ ἀνταλλάξαι. | ἤ πολῆσαι. ἤ χαρῖσαι κἄν ὁπωσδήποτε ἤ καθ᾿ οἷον|δή τινα καιρὸν, ἤ χρόνον, ἤ τρόπον, ὅ δε (ταῦτα· διαγεγραμμένον ) βου|ληθείη κἄν ὁπωσδήποτε ὑστερῆσαι ταῦτα | τῆ λεγομένη μονῆ, ἔστω κατάκριτος ως ὁ προδώσ(ας) τὸν Κ(ύριο)ν ᾿Ι|ούδας κ(αὶ) ἡ ψυχὴ αὐτοῦ κατάκριτος μετὰ τ(ῶν) δαιμόν(ων) | οἱ ἀδελφοὶ δὲ τῆς μον(ῆς) ς ἔστωσαν, ὡς κ(αὶ) συνέθεντο, κεκρα|τημένοι, ἵνα καθ᾿ ἑκάστην ἱερουργίαν μερίδα μίαν | αἴρειν ὑπὲρ τῆς ἐμαυτοῦ ψυχῆς, χάριν δὲ ἀσφαλεί(ας) κ(αὶ) τὰ παρόντα διαγραψάμην κ(αὶ) ἀπέγραψα | κ(αὶ) βεβαιώσας δι᾿ αὐτῆς ἀπαράφηκα. μην(ὶ) καὶ χρόνω τοῖς ἄνωθεν γεγραμμένοις.
῾Ο ταπεινός μ(ητ)ροπολίτης Μύρ(ων) κ(αὶ) καθηγούμενος Πάτμου Ματθαῖος (f. 39).

Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 75 (12ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνη, Πίνακας, σ. 24. PLP 17369
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜατθαίος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΛυκία, Πάτμος (Κάρπαθος, Νάξος -βλ. PLP)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα(πρόεδρος Καρπάθου και Νάξου - βλ. PLP)
Εκκλησιαστικά Αξιώματαηγούμενος, μητροπολίτης Μύρων, Λυκία
Μονήμονή Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι, ένεκα ψυχικής σωτηρίας
Δωρεά Περιουσίαςναι
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία