Σημείωμα #3174

Αύξων Αριθμός3174
Σημείωμα Χρονολογία13 Μαρτίου 1462
Σημείωμα+ δεδώρρηταί μοι ἡ τοιαὕτη θεία καὶ ἁγία καὶ ἱερὰ βίβλος ἐν τῇ νήσω Κρήτ(η) παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς κ(αὶ) φιλο|λοχρίστου (sic) περιφανοῦς κ(αὶ) λαμπρωτάτου ἄρχοντος κ(αὶ) καβαλλάρου κυρ(οῦ) ᾿Ιω(άνν)ου τοῦ Τρουτζέλου χάριν | ψυχηκῆς σ(ωτη)ρί(ας) αὐτοῦ· κ(αὶ) τῆς συμβίου αὐτοῦ ῎Αννης κ(αὶ) τ(ῶν) τέκνων αὐτῶν καὶ τῶν γεννητόρ(ων) αὐτοῦ | κῦρ (Παχᾶ διαγεγραμμένον) Μανουὴλ κ(αὶ) ῾Ελέν(ης). κ(αὶ) διὰ... κ(αὶ) οἱ ἐντυγχάνωντες ταύτην μετὰ τ(ὴν) ἀποβίωσιν κἄν οἴοι κ(αὶ) ἐσταὶ εὔχεσθ(αι) | αὐτοῖς ταύτης χάριν. πρ(ὸς) Κ(ύριον) (; ) σὺν ἡμῖν· Μην(ὶ) Μαρ(τίῳ) ιγ' ἰνδ(ικτιῶνος) ια', αυξβ'· (f. 449).
Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 328 (12ου - 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνη, Πίνακες, σ. 24- 25.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ, Δογματική πανοπλία
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚρήτη
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΔωρεά χειρογράγου ένεκα ψυχικής σωτηρίας
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Τρούτζελος, σύζυγός του Άννα και τέκνα. "Γεννήτορες"· Πάχα, Μανουήλ, Ελένη.
Ηλικία