Σημείωμα #3186

Αύξων Αριθμός3186
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1464 ;
Σημείωμα῎Ετους Ϛ οδ τοῦ ἀδάμ. κύκλ(ος) (ἡλίου) β κύκλ(ος) (ἡλίου) β κύκλ(ος) (σελήνης) α' ἰν(δικτιῶνο)ς ιδ. χρ(ιστιανῶν) πάσχ(α) ἀπριλλ(ίου) Ϛ. ἀποκρέα φεβρ(ουαρίου) θ. τοῦ εὐα(γγελισμ)οῦ τῆ γ τῆς Ϛ εὐδομάδ(ος), ἐσυνέβην εἰς τὸ αὐτὸν νησσὴν τῆς κύπρ(ου). μία μ(ε)γ(ά)λ(η) στενοχορία ἀπε τὸ σιτ(ον). ἤρξατο δὲ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς μαρτ(ίου), τῆς παρελθούσης ἐχρον(ίας) οΓ (νομίσματα) β τὸν μόδ(ιον). κ(α)ὶ τὸν μάϊον, (νομίσματα) γ. τὸν αὔγουστον (νομίσματα) γ (ἥμισυ). τὸν νοεύβρ(ιον). (νομίσματα) δ. τὸν ἰουννάριον (νομίσματα) δ (ἥμισυ). τὸν φεβρ(ουάριον) (νομίσματα) ε. τὸν μάρτ(ιον) (νομίσματα) Ϛ'. τὸν ἀπρίλλ(ιον) (νομίσματα) ι. καὶ οὐδ(ὲν) εὐρίσκετον. ὥστε πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι γεγώνασιν ἀπὸ τὸν λιμὸν. καὶ ἐπιθυμούσασιν γεμῆσαι τὴν κοιλίαν αὐτον, ἐκ τῶν κερατίων ὤν ἴσθηων οἱ χοίροι. εὐαγγελικῶς φθέγξομαι. τοῦτο ἔνεκεν καγὼ τροθεῖς τῆ καρδία ἐποίησα τὸ παρ(ὸν) γράμμα, κ(αὶ) ἐμετάγραψά τ(ο) ἀπὸ ἄλλον ἀντιβόλιον, εἰς ἔνδειξιν καὶ ἐνθύμισ(ιν) τῶν μελλόντων γενέσθαι. κ(α)ὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαί μοι διὰ τὸν Κ(ύριο)ν. ἐγραφη δὲ διὰ χειρὸς ἐμοῦ χαρίτ(ου) ἁμαρτωλοῦ κ(α)ὶ τάχα ἱερέ(ως) τοῦ νικηφόρου. ἐν μην(ὶ) μαρτίω τῆ Ϛ. ἡμ(έ)ρ(α) ε τῆς γ εὐδομάδ(ος). ὥρ(α) δ τῆς ἡμ(έ)ρ(ας) ἐχρον(ίας) τοῦ χ(ριστο)ῦ αυξϚ χ(ριστο)ῦ τὸ πρῶτ(ον). εἰ (δὲ) νῦν αφ χ(ριστο)ῦ· — μαΐω κη· — ἀμ(ήν).—
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 1204
Εκδόσεις ΣημειώματοςΝαουμίδου, Παλαιογραφικά, σ. 383- 385.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικηφόρος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚύπρος
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά ΦαινόμεναΛιμός από απορία σίτου
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατοι από λιμό, αρρώστια
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία