Σημείωμα #499

Αύξων Αριθμός499
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα.....ἡμέρᾳ σαββάτῳ, μηνὶ σεπτεμβρίῳ κζ´, ἡμέρᾳ κυριακῇ...Δούκαινα ἡ γαμετὴ τοῦ Σγουροπούλου κυροῦ Μ.... . καὶ ἐφέρθη τὸ λείψανον αὐτῆς εἰς τὴν σεβασμίαν μονὴν τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν καὶ ἐπικεκλημένην τοῦ ῎Εμφορος. ῎Εμεινεν αὐτὴ ἐν τῷ βίῳ παρθένος, ἔχουσα πάσας τὰς ἁρετὰς καὶ τὴν ἀποδοχὴν τοῦ Θεοῦ· ἡ ζωὴ δὲ αὐτῆς χρόνους ις´ μῆνας γ´ (f. 14 v)


Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 53. 1053-4.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ. 131
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιάφορα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Σωτήρος Εφόρου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Δούκαινας, συζύγου Σγουρόπουλου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔούκαινα, Σγουρόπουλος Μ.
Ηλικία