Σημείωμα #532

Αύξων Αριθμός532
Σημείωμα Χρονολογία 1103
ΣημείωμαΒλ. Διάφορα

Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 1. 12ος αι.;
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. IV, σ. 2
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΟκτάτευχος, Αυτόγραφον Γεωργίου Κορεσσίου κ.α.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Ξένος και Κούλιξ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
Πολιτικά Αξιώματαπρωτονοβελίσιμος
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια" Τῆς παρούσης ὀκτατεύχου βίβλου ἡ μὲν Πεντάτευχος ἔκ τινος ἀντιγράφου παλαιοῦ ἀναγέγραπται, ἐλλειποῦς μὲν τὴν ἀρχὴν, ἐν τῷ τέλει δὲ, οὔτε τὸν γράψαντα, οὔτε τὸν χρὸνον καθ᾿ ὅν γέγραπται ἔχοντος· ἡ δὲ λοιπὴ τρίτευχος, ἀναγέγραπται ἔκ τινος ὁμοίου τῷ πρῶτῳ ἀντιγράφῳ, γεγονότος ἐπὶ βασιλείας τοῦ κραταιωτάτου καὶ εὐσεβεστάτου βασιλέως· καὶ αὐτοκράτορος ῾Ρωμαίων· ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ· καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ βασιλέως τοῦ πορφυρογεννήτου· ἑκτελεσθέντος μηνὶ νοεμβρίῳ ιβη· νυκτὸς ὥρᾳ θῃ· κατὰ τὸ ,ςχιβῳ· ἔτος ἀποκτίσεως κόσμου (=1103)· ἰνδικτιῶνος· ιβ. διὰ προσταγῆς τοῦ ἐκλαμπρότατου Λέοντος πρωτονοβολησίμου· καὶ οἰκειοτάτου τῷ ἀοιδίμῳ βασιλεῖ· καὶ διὰ χειρὸς γραφέντος ᾿Ιωάννου τοῦ Ξένου· καὶ Κούλικος [sic]. ᾿Εκ τούτων οὖν ἀναγραφεῖσα καὶ αὕτη διὰ χειρὸς Μακαρίου ἱεροδιακόνου Βούρου· ἐκ νήσου Χίου· κατὰ τὸ ,αψμγ (1743) ἀποθεογονίας ἐν μηνὶ σεπτεμβρίῳ ηη ἡμέρα εη· ἰνδικτιῶνος ζη" (f. 7r) . Με βάση τον εκδότη ο Μακάριος Χίος έχει κι άλλο αημείωμα στον ίδιο κώδικα.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία