Σημείωμα #553

Αύξων Αριθμός553
Σημείωμα Χρονολογία25 Μαρτίου 1200
ΣημείωμαΕἰ θελήσῃ τις ὁ μ᾿ ἴσχυον καλέσαι, / ἥν ἀρχιτέκτων ὁ σοφός ᾿Ιωάννης / ποικιλοτρόπως μουσουργήσας καί πήξας / κλήμακα τήνδε θείαν οὐρανοδρόμον, / μετά τῆς πάλαι, ἥν ᾿Ιακὼβ ἑωρα, / οὐχ ἁμαρτήσῃ οὐδ᾿ ἀνόσιον φήσῃ, / ἀλλά καί λίαν ἐπαινέση πᾶς τοῦτον. / Κατάγουσ᾿ ὤφθη οὐρανόθεν ἐκείνη, / ἀγγέλους πάντας, τῇ παντουργῷ προστάξῃ, / ταύτῃ δ᾿ ἐκ κάτῳ βροτούς ἀναβιβάζει, / προαιρουμένους, καί θ(ε)ῷ παριστάνει, / καί παραδείσου κληρονόμους δεικνύει. / Οὐκοῦν μογήσας ἐν ἡμέραις βραχέσιν / ἐκ πόθου θείου, ἐλπίς τε σ(ωτη)ρίας, / γέγραφα ταύτην κατειληφώς τῇ κέρκῳ, μηνή τ᾿ ἐν ἔκτῳ, δηλονότι μαρτίῳ / ἡμέρα τούτου πρός τῇ ἰκάδι πέμπτῃ, / ἐν ᾗπερ θ(εό)ς ὁ λόγός ἐν πανάγνῳ / γαστρί Παρθένου ἐνκατειών εἰσέδυ, / ἔτους δ᾿ὀγδόου πρός ἕξ τοῖς χιλιάσιν, / ἑκατοντάδος μετρουμένης ἑπτάκις, / ἰνδικτιῶνος συντρεχομένης τρίτης, / ἐμῆ δεξιᾷ ταλαίνη ναζιραίου / Χαρίτωνος τ᾿οὔνομα σχῶντος τοῦ πάνυ (f. 273).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2091 [olim Γυμνασίου Θεσσαλονίκης] (έτ. 1200)
Εκδόσεις Σημειώματος Πολίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη, 2091. Πολίτη, Παλαιογραφικά, σ. 33-34. Lake, Dated Mss., χ. σ. 12. Serruys, Θεσσαλονίκη, σ. 35 (15ου αι.). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 1. Της Ίδιας, Σημειώματα, σ. 107, 306.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΧαρίτων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάέπαινος
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΧαρίτων
Ηλικία