Σημείωμα #657

Αύξων Αριθμός657
Σημείωμα Χρονολογία18 Σεπτεμβρίου 1235
Σημείωμα+ κ(α)τ(ά) τόν σεπτ(έμβ)ρ(ιον) μῆνα, εἰς τ(άς) ιη, ἡμέρᾳ τρίτ(ῃ) πρό(ς) ἑσπέρ(αν), ἰνδικ(τιῶνος) θ, / ἔτ(ους) Ϛψμδ , ἡ σύζυγο(ς) ἐμοῦ Σιν(ά)τ(ο)ρο(ς) τῆς Κριτ'ν, κυρ(ά) Γουαρρέρ(α), / ἐγέννησε παιδίον δεύτερον ἄρσεν, ὅπερ ὠνομάσαμεν / Μιχα(ή)λ · ὑπέρ οὗ μεγάλη χαρά παρ᾿ἡμῖν ἐγεγόνει · οὔπω δέ, / βαθείας ἑσπέρας καταλαβούσης, καί ἡ προρηθεῖσα μοι σύζυγος, / τό πν(εῦμ)α τῶ κ(υρί)ω παρέδωκε · καί ἡμέρ(ᾳ) τετρ(ά)δ(ι) τοῦ ῥηθ(έν)τ(ος) μηνό(ς) εἰς τ(άς) ιθ, / ἐντίμως ἐτάφη, ἐν τῶ πανσέπτ(ῳ) ναῶ τῆς ὑπεραγίας θ(εοτό)κου τῆς ᾿Αχειροποιήτ(ου)· / καταλείψασά μοι τά ῥηθ(έν)τ(α) δύο παμφίλτ(α)τ(ά) μοι τέκνα, τήν ᾿Αλφαρ(ά)ναν, καί τόν / Μιχα(ήλ) · οἷς ὁ θ(εός) δῴη, προκοπήν καί αὔξησιν · ἐκείνῃ δέ, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν / καί ἀνάπαυσιν ἐν τοῖς τῶν δικαίων χοροῖς +++ (f. 155v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 2019 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Cod. Vat., σ. 29. Bandini, Cat. Laurent. Ι, στ. 39. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 35.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝείλου Δοξαπατρῆ Νομοκάνων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣινάτωρ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚρήτη (Κύπρος)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
ΝαόςΥπεραγίας Θεοτόκου Αχειροποιήτου (Κύπρος)
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση, θάνατος
Σχόλιαβλ. και υπ. αρ. 654.
Όνομα, ΕπώνυμοΣινάτωρ, Γουαρρέρα, Μιχαήλ, Αλφαράνα
Ηλικία