Σημείωμα #662

Αύξων Αριθμός662
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1236
Σημείωμα᾿Εγράφη τό παρόν στιχηράριον διά χειρός Νεοφύτου ἱερομονάχου καί δομεστίκου τῆς σεβασμίας μονῆς τῶν κελλιβάρων ἄτοι τοῦ Λάτρου, δι᾿ἐξόδων τοῦ μεγαλοδοξοτάτου ἀρχιϊατροῦ τοῦ Μηνᾶ. ἐγράφη δέ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων κυροῦ ᾿Αθανασίου. καί οἰ ἐπί χεῖρας κρατοῦντες εὔχεσθαί μοι διά τόν κύριον ὅπως εὕρω ἄφεσιν τῶν πολλῶν μου σφαλμάτων καί λέγεται θεός συγχώρησον · ὅπου τό ἔγραψε. ἀμήν ἀμήν ἀμήν γένοιτο γένητο.
- ῎Ετους Ϛψμδ' ἰνδικτιῶνος θ', δόξα ὁ θεός δόξα ὁ θεός δόξα ὁ θεός· -


Κώδικας ΧρονολογίαLeningrad, Staatl. Öffentl. Bibl. (olim Kais. Bibl. 439) [olim Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 274 (1231)]
Εκδόσεις Σημειώματος Benesevic - Uspenskij, Catalogus, σ. 136. Granstrem, Katalog, σ. 169. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ῾Ιεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 724. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 332. Husmann, Sinai, σσ. 152, 154. Kamil, Sinai, σ. 127. Clark, Checklist, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 36.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτιχηράριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝεόφυτος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΙεροσόλυμα, Λάτρος
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματαδομέστικος, αρχίατρος
Εκκλησιαστικά Αξιώματαπατριάρχης Ιεροσολύμων Αθανάσιος Β´
Μονήμονή Κελλιαρίων, Λάτρος
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝεόφυτος, Μηνάς, Αθανάσιος Β´
Ηλικία