Σημείωμα #693

Αύξων Αριθμός693
Σημείωμα Χρονολογία21 Ιανουαρίου 1243
Σημείωμα᾿Ετελειώθη σύν θ(ε)ῷ τό παρόν τετραβ/άγγελον διά χειρός ᾿Ϊακώβου (μον)αχ(οῦ) · συνδρο/μή δέ καί πόνω Νείλου μοναχοῦ · οἱ ἀνα/ γινώσκοντες εὔχεσθε ἀμφοτέρους δι/ α τόν κ(ύριο)ν. / ᾿Εγράφει δέ ἐν ἔτει τό Ϛψνα' ἰνδ(ικτιῶνος) α'. / μήν ᾿Ιαννουἀρίω · κα'. / Δό(ξα) ὁ θ(εό)ς · δό(ξα) ὁ θ(εό)ς · δό(ξα) ὁ θ(εό)ς (f. 127r).
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 201 (έτ. 1243)
Εκδόσεις Σημειώματος Treu, Testament, σ. 154. Benešević - Uspenskij, Catalogus, σ. 95-96. Gardthausen, Catalogus, σ. 40. Clark, Checklist, σ. 3. Granstrem, Katalog, σ. 169. Husmann, Sinai, σ. 152. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σσ. 155-156. Kamil, Sinai, σ. 69. Hatch, Sinai, pl. ΧLVIIΙ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 45.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙάκωβος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, κόπος
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙάκωβος, Νείλος
Ηλικία