Σημείωμα #703

Αύξων Αριθμός703
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1244-1254
ΣημείωμαΤῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν θ(ε)ῶ χάρις· ᾿Ετελειώθη ἡ παροῦ(σ)α βίβλο(ς) ἐπί τῶν χρό(ν)ων / τοῦ φιλοχρίστου ἄνακτο(ς) ᾿Ιω(άννου) τοῦ Δούκα. καί ῎Αννης τῆς εὐσεβεστάτης αὐγούστης. Μα(νουή)λ τοῦ / ἁγιωτ(ά)τ(ου) καί οἰκουμενικ(οῦ) π(ατ)ριάρχ(ου) παρά ἁμαρτωλοῦ (μον)αχ(οῦ) Θωμᾶ. παρακαλῶ οὖν τούς ἐντυγχάνοντας / τῆ παρού(σ)η πραγματεία λέγω τῆ περί ἰδεῶν εἴτι που παρεσφάλην συγγνωμονεῖν μοι. τίς // γάρ τῆ λητοῖ ἐναντιοῦσθαι δυνήσεται · ἄλλως τε καί πολύ τό ἐσφαλ/ μένον τῶ ἀντιγράφω ἐξ οὗ μοι ταῦτα ἐγράφησαν. / καί τό δή μεῖζον (............) λίαν ὄντι σεσαθρωμένω · δίκαιον μέν οὖν εὔχεσθ(αι) μᾶλλον / ὑπέρ ἐμοῦ καί τῆς προθυμίας με ὑπεραποδέχεσθ(αι)· + (f. 418r-418v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 105 [olin 117] (12ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 39. Mercati - de' Cavalieri, Cod. Vat., σ. 126. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 46-47.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αφθονίου καὶ ῾Ερμογένους ρητορικά ἔργα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘωμάς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αυτοκράτωρ Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης, αυγούστα Άννα (Κωνσταντία Χοχενστάουφεν)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαοικουμενικός πατριάρχης Μανουήλ Β´
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, σφάλματα
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘωμάς, Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης, Άννα (Κωνσταντία Χοχενστάουφεν), Μανουήλ Β´
Ηλικία