Σημείωμα #1062

Αύξων Αριθμός1062
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1290
Σημείωμα[ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν π(ατ)ρίδα καί οἱ θαλαττεύοντες ἰδεῖν λιμένα,]/ [οὕτω καί οἱ γράφοντες βιβλίου τέλος]· / + ἐγράφη δέ τό παρόν βιβλίον διά χειρός Νικολάου ἀλιτροῦ οὗ τό ἐπίκλην Περδικ(ά)ρ(ης) / καί ἐτελειώθη κ(α)τά μῆνα σεπτ(έμβ)ριον τῆς τετάρτης ἰνδικτιῶνος τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ / ἐπτακοσιοστοῦ ἐννενηκοστοῦ ἐννάτου ἔτους · καί οἱ μεταλαμβάνοντες / καί ἀναγινώσκοντες τό ρηθέν βιβλίον, ὑπερεύχεσθε τοῦ γραφέως παρακαλῶ / ὅπως τύχη τῆς αἰωνίου καί μακαρίας ζωῆς· - / (f. 219v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 214 (έτ. 1290)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σσ. 73-74. Feron - Battaglini, Cod. Ottob., σ. 126. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 355. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 145.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου Ναζιανζηνοῦ λόγοι μέ ἑρμηνείαν Νικήτα ῾Ηρακλείας
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικόλαος Περδικάρης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, κόπος γραφέως (στίχοι), κατάρες
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικόλαος Περδικάρης
Ηλικία