Σημείωμα #1555

Αύξων Αριθμός1555
Σημείωμα Χρονολογία21 ᾿Ιουνίου 1327
Σημείωμαἐγενήθ(η) η θυγατηρ μου η ἐρη(νη) μη(νι) φευρουἀριω ημέρα δευτέρα. ετους Ϛωλε' (= 1327) ἰερεῦς ὁ κϋριἄνης καὶ χαρτοφυλαξ του αγιου Νϊκολαου + ἤχα δε καὶ αδελφους τρῖς ϊερῆς. καὶ ἀνηρέθησαν οι β παρα τ(ον) αθέων αγαρινῶν ης τ(ον) αποκλησμῶν. και ης την επιθεσυν τὴν ἐπαρεχώρησεν ὁ θ(εο)ς ἠς υμας παρα του αθεου κ(αὶ) αλητ(η)ρ(ιου) του αλησέρη (᾿Αλισούριος ? cf. Niceph. Greg. Hist. Byz. VIΙ, 1) ὀνόματι. οσαυτος κ(αὶ) παρα του ατ(μα?)ν. καὶ εγΐνετω βηα κ(αὶ) περίστασης κ(αὶ) θανατικο~ν. οις το τιούτον καστ(ρον) το επϊλεγομενον του αγίου Νικολάου οἰα οὔ γέγωνεν ἠς τὴν οἰκουμένην. καὶ ἐκρουσέν μας τετραρέες Ϛ χρόνον ἑν καῖ μἠνες ζ'· ἐλθὸν δε ὀρησμῶ τοῦ θεου ὁ πηκέρν(ης) ονόματι ἐλητρόσατό μας του θανατου κεφαλατικέβοντος δε εν τη πό(λει) Φιλαδελφείας μανοηλ ο τἀγαρης + καὶ ἠ τις το αναγνώσ(ει) διὰ τ(ὸν) κ(υριο)ν να μακαρισ(η) τ(ὸν) λαὸν του τιούτου καστρ(ου). (f. 183).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 338
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat., ΙΙ, ó. 11.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία