Σημείωμα #1556

Αύξων Αριθμός1556
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1328
Σημείωμαεἰς τὰς κδ' τοῦ μαΐου μηνὸς τῆς ια' ἰνδ. ἡμερα τρίτη ἐπαρελαβίθην η πόλις παρ τοῦ βασιλέως κυροῦ ανδρονίκου τοῦ παλαιολόγου ἀπο τ(ὸν) βασιλέαν τ(ὸν) πάπον αὐτοῦ· + ἔτους ϚωλϚ' (= 1328) ἰνδ. ια' | μηνὶ αὐγούστω. (f. 172r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 170 [olim 1045] (13ου-14ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντῖνος Μανασσῆς. Πασχάλιον ἐτῶν 1446- 1492.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία