Σημείωμα #1559

Αύξων Αριθμός1559
Σημείωμα Χρονολογία28 ᾿Ιανουαρίου 1333
Σημείωμα+ ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν στιχηράριον διὰ χειρὸς κἐμοῦ Γεωργίου ἱερέως τοῦ Φουσκαλλᾶ ἰαννουαρίῳ εἰς τὴν κη', ἡμέρᾳ τετράδι, ὥρα θ', ἐν χρο[ ] Ϛωμα'· —
Κώδικας Χρονολογία ἀρ. 309 (1586) (ἔτ. 1333)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie Ι, ó. 157.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτιχηράριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία