Σημείωμα #1577

Αύξων Αριθμός1577
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1333/ 1334
Σημείωμα+ὅτε ἦν τὸ Ϛω τεσσαρακοστ(ὸν) δεύτερον ἔτος ἦν ἡ παρουσα βίβλος χρόν(ων) σοη' (f. 270r).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. Coislin 28 anc. 253
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία