Σημείωμα #1583

Αύξων Αριθμός1583
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1334
Σημείωμακενό
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγίας Αἰκατερίνης (105) 432
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs. Autres mss., ó. 154.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία