Σημείωμα #1603

Αύξων Αριθμός1603
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1337
Σημείωμα+ ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον, διὰ χειρὸ(ς) | ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ τάχα καὶ μοναχοῦ | ᾿Αγάθωνος, ἐν ἔτει Ϛωμε ἰνδικτιῶνος | πέμπτης · καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες, | εὔχεσθέ μοι διὰ τὸν κ(ύριο)ν, ὅπως ἵλεώς | μοι γένηται ὁ κ(ύριο)ς ἐν τῆ ἡμέρα τῆς κρίσ(ε)ως· + (f. 216v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 22 (ἔτ. 1337)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 138. Stevenson, Vat. Reg., ó. 17 .
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία