Σημείωμα #1629

Αύξων Αριθμός1629
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1339
ΣημείωμαΚατὰ τὴν σήμ(ε)ρ(ον) ἡμ(έ)ρ(αν) εἵτης ἐστὴν ἐνχρόν(ια) ατλθ' τοῦ Χριστοῦ ἐπροσῆλθ(εν) ὁ (μον)αχ(ὸς) Γεράσιμος τοῦ ᾿Ηορδ(ά)ν(ου) ἔμπροσθεν τοῦ θεοσεβεστάτου κυροῦ π(α)π(ᾶ) Γε(ωργίου) κὲ τημημ(έ)ν(ου) ὑποψηφίου ᾿Αρσυνόης καὶ τοῦ κυροῦ Γε(ωργίου) τοῦ Κοφ ( ) καὶ ἐμπαλέβοντες κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἠς τὴν (παρον ομιτον?) ἤγ(ουν) Βασ(ί)λ(ειον) τοῦ Καλογ(έ)ρ(ου) καὶ ᾿Ιω(άννην) τοῦ Κουνουπούδ(ου) · καὶ ἐξῆπεν οὗτος ὃτι τὸ παρὸν ἀμπέλιον το ἔχο εἰς τὴν Παναγίαν ἐπαφηο το ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν να(ὸν) τοῦ τιμείου Σταυροῦ ὡς διὰ ψυχικῆς μου σωτηρίας (f. 44).έλεγξα δακτυλ.
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1470
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Evques, ó. 99. PLP 3945, 8219,10518 , 13490 ,13674.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία