Σημείωμα #1742

Αύξων Αριθμός1742
Σημείωμα Χρονολογία15 Μαΐου 1348
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔδοκ(εν) ὁ (μον)αχ(ὸς) Εὐθ(ύ)μ(ιος) τοῦ Λεμ(ω)ν( .) ὁ ράπ(της) εἰς τὴν ἁγ(ίαν) μον(ὴν) (νομίσματα) οϚ' καὶ βοήδι ἓν καματερ(ὸν) καὶ ξυστ(ρὴν) ἓν χαλκὶν καὶ ὀνϊκὸν ἕν ὡς δ(ιa) νὰ ποιήσῃ ἀλλαγ(ὴν) εἰς τὴν ἐκκλησ(ίαν) καὶ χαλκ(ό)πουλλ(ον) ἓν · αἰωνία αὐτ(οῦ) ἡ μνήμη, ἐνχρ(ονίας) ϚωνϚ' (f. 221v).

πέρασα διορθώσεις
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] ( 12ου, 13ου αι. )υ
Εκδόσεις Σημειώματος Constantinides - Browning, ..................., ó. 80. Darrouzs, Paris. 1588., ó. 45. PLP 14657.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία