Σημείωμα #1755

Αύξων Αριθμός1755
Σημείωμα Χρονολογία29 ᾿Οκτωβρίου 1348
Σημείωμα+ τῆ εἰκόστη ἐννάτη τοῦ ὀκτωβρ(ίου) μηνὸς τῆς β' (ἰνδικτιῶνος) τοῦ Ϛωνζ' ἔτ(ους) ἑγεννήθη ὁ υἱὸς μου ὁ Κωνσταντῖνος πρωτότοκος ἡμέρα τετάρτη καθ᾿ ὥραν τρίτην τῆς ἡμέρας (f. 243).

ΠΡΟΣΟΧΗ· το ξαναέχω
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 975 Α
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Asie Mineure, ó. 36.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία