Σημείωμα #1800

Αύξων Αριθμός1800
Σημείωμα Χρονολογία24 ᾿Ιουνίου 1362
Σημείωμα+ μηνὶ ἰουνίω κδ' · ἡμέρα παρασκευῆ · τὸ γεννέσ(ιον) τοῦ ἁγ(ί)ου ἐνδό|ξου πρ(οφήτου) προδρόμ(ου) καὶ βαπτϊστοῦ ᾿Ιω(άνν)ου ὥρα θ' τῆς ἡμέρας, ἐκοιμη(θη) ἡ | δούλ(η) τοῦ θ(εο)ῦ Μαρία ἡ Μακρϋδούκενα ἡ διὰ τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχή|μ(α)τος μετονομασθεῖσα Μάρθα μοναχὴ · ἔτους Ϛοῦ · | ῶοῦ · ο'· ἰν(δικτιῶνος) ιε' ης (f. 5v).
Κώδικας ΧρονολογίαOxford, Barocci 122
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., ó. 28. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 144.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία