Σημείωμα #1804

Αύξων Αριθμός1804
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1362
Σημείωμαα) ᾿Ετελειώθ(η) το παρὸν βιβλιον. διὰ συνδρομῆς | καὶ ἐξόδ(ου) κυρ(οῦ) Γεωργ(ίου) τοῦ Χαντακήτ(ου)· κὰι διὰ | χειρὸς ἐμοῦ τοῦ εὐτελοὺς καὶ ἁμαρτωλ(οῦ) ᾿Ιω(άνν)ου | τοῦ Φιλάγριού, καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες, εὔ|χεσθε μοι διὰ τὸν κ(ύριο)ν· — ῎Ετους Ϛωο ἰν(δικτιῶνος) ιε· (f. 179r).
β) + ὦ Χ(ριστ)έ βοήθει μ(οι) τῶ σῶ δούλ(ῳ) ᾿Ιω(άνν)η τῶ Φιλαγρίω· (f. 2r).

Κώδικας ΧρονολογίαLondon, Brit. Mus. Burney 50 (ἔτ. 1362)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., ó. 128. Omont, Notes, ó. 30. Forshall, Burney Mss, ó. 18.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αποφθέγματα Πατέρων
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία