Σημείωμα #1805

Αύξων Αριθμός1805
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1362
Σημείωμα᾿Εγράφη κατὰ τὸ Ϛωο' ἔτος, ἐν ἰνδικτιῶνι πεντεκαιδεκάτῃ (f. 134v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Παντοκράτορος 163
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 109.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον ᾿Ιουνίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία