Σημείωμα #1806

Αύξων Αριθμός1806
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1362
Σημείωμα+᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος διὰ [χειρὸς] Μανουὴλ τοῦ Τζυκανδήλη κατὰ μῆνα ........ τῆς πεντεκαιδεκάτης ἰνδικτιῶνος τ[οῦ] ἑξακιςχιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἑβδομηκοστοῦ ἔ[τους] (f. 247v).


Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 135 [Reg. 1830]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 17. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., ó. 170. Omont, Inv. sommaire, Ι, ó. 16. Montfaucon, Palaeographia, ó. 71.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣειρά εἰς τόν ᾿Ιώβ
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία