Σημείωμα #1809

Αύξων Αριθμός1809
Σημείωμα Χρονολογία14 ᾿Ιανουαρίου 1363
Σημείωμαἐτε[λειώθη τὸ πα]ρὸν κανουάριον μετὰ τοῦ | σχηματολογ(ίου) καὶ τοῦ ἀναπαυσιμαρίου | διὰ χειρὸς τοῦ ἁμαρτωλοῦ Κοσμὰ | .κων... | καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαί μοι | τῶ ἁμαρτωλῶ ὅτι ἔσφαλα πολλὰ· | σωθῆ ὁ ἔχων ἐλεηθὴ ὁ γράψας· | + ἐγρά(φ)η ἐπὶ ἔτους Ϛωοα' | ἰν(δικτιῶνος) τῆς α· ἐν μη(ν)ῆ ιανν(ουα)ρ(ίῳ) ιδ'
μνημόνευε ὁ ἔχων τοτ... | ... τοῦ ἁμαρτωλοῦ ... τῆς συμβίου αὐτοῦ ῾Ελέ(νης) | .. τέκνων αὐτῶν | ἀδελφοῦ αὐτοῦ Νικολάου (f. 172v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 160
Εκδόσεις Σημειώματος PLP 13274.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία