Σημείωμα #1813

Αύξων Αριθμός1813
Σημείωμα Χρονολογία9 ᾿Ιουνίου 1363
Σημείωμα᾿Εγράφη διὰ συνδρομῆς μὲν τοῦ τιμιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις καὶ πνευματικοῦ πατρὸς κυροῦ ᾿Ιλαρίωνος ἐκ τῆς περιωνύμου ἔχοντος τὴν πατρίδα..... χειρὶ δὲ Πέτρου εὐτελοῦς ἀναγνώστου Τηλεμάχου · οἱ γοῦν ἐντυγχάνοντες τὴν προκειμένην βίβλον καὶ............... χεῖρας ἐλόμενοι εἴπου τι παρελείφθη τοῦδε ἤ κατὰ σύγχυσιν νοὸς ἤ κατὰ λήθην συγγνώμην ἔχοιεν τῷ γεγραφότι · τῷ δὲ κεκτημένῳ ταύτην αἰτῶ παρὰ τῷ Κυρίῳ βίου εὐθυνίαν καὶ λύσιν ἀμπλακιῶν ὅπως ἵλεως γένηται Κύριος ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως . νόει δὲ μοι καὶ τὸ ἔτος λυκαβάντων χιλίων παρῆλθον καὶ πρὸς τούτοις δὶς τετρὰς ἑκατὸν πλήρης καὶ δεκάδων ἑπτὰ καὶ πρὸς ἁπλῆς μόνης ἰνδ. β' μὴν. ᾿Ιούνιος ἄγων ἐννάτην.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Ι 70 (ἔτ. 1363)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 191. Follieri, Saba, ó. 265. PLP 8162.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Μαρτίου - ᾿Απριλίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία