Σημείωμα #1821

Αύξων Αριθμός1821
Σημείωμα Χρονολογία14ου αἰ.
ΣημείωμαΘεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος ᾿Ιωάσαφ εἰς τὰ δίπτυχα· Μνήσθητι Κ(ύρι)ε τὰς ψυχὰς τῶν κεκοιμημένων ἀειμνήστων δούλων σου Κωνσταντίνου καὶ Δημητρίου, ῾Ησαΐου, Γαβριὴλ, Γρηγορίου, Θεοκτίστου.

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας, εἰλητάριον ἀρ. 18
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, ó. 397.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λειτουργία
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία