Σημείωμα #1853

Αύξων Αριθμός1853
Σημείωμα Χρονολογία21 Δεκεμβρίου 1367
ΣημείωμαΜιν(ὶ) δε(κεμβρίῳ) εἰς τὰς κα' ἡμέρᾳ τρίτῃ ἐχρων(ίας) (α) τξζ' τοῦ Χριστοῦ, ἐτελεύτησ(εν) ὁ μακάριος Θεόδωρος ὁ λίζειος οὗ τὸ ἐπίκλην Αβραρ(του?)· αἰωνία του ἡ μνήμη, ἀμήν (f. 71v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 537
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, ó. 57- 58.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία