Σημείωμα #1860

Αύξων Αριθμός1860
Σημείωμα Χρονολογία23 ᾿Ιανουαρίου 1368
Σημείωμα’Ετελεύτησεν ὁ ρὲ Πιὲρ δὲ Λαζωνία μινὶ ἰαννουαρίῳ κγ' τῆς ἐχρωνίας τοῦ Χ(ριστο)ῦ (α)τξη', ἡμέρᾳ τρίτῃ. Γράψας παπᾶς Μάρκος (f. 227v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 637
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, ó. 57- 58.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία