Σημείωμα #1861

Αύξων Αριθμός1861
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιανουάριος 1368
Σημείωματὸ τοιοῦτον θεῖον ἅγιον εὐαγγέλιον ἦν τοῦ πανιερωτάτου ἐπισκόπου Σλανίτζης ἤτοι Πέλλης κυροῦ᾿Αντωνίου ὅστις ὅτε ἦλθε(ν) καὶ ἶδε τὸν ναὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ὅν ἀνήγειρεν ἐκ βάθρων ὁ πανοσιώτατος καθηγούμενος τοῦ ἁγίου Κλήμεντος ἔταξε τοῦτο ἵνα ἀφιερῶσι τῷ τοιοῦτῳ θείῳ ναῷ, ἐπιδὴ καὶ ἐπίτροπον ἔταξε τοῦτον εἶναι αὐτοῦ ἔτι ζῶν. ᾿Επεὶ δὲ οὐκ ἔφθασεν ἀφιερῶσαι τοῦτο ἔτι ζῶν καθὼς καὶ ἔταξεν, ἐσυνέβη δὲ αὐτὸν ἀποδοῦναι τὸ κοινὸν χρέος ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτοῦ, μετὰ τὴν τούτου κοίμησιν ἀφιέρωσε τοῦτο κατὰ τοὺς λόγους αὐτοῦ ὁ καθηγούμενος ᾿Ιάκωβος. Εἴ τις βουλληθῆ (!) οἵᾳ δήποτε προφάση (!) λαβεῖν τοῦτο τοῦτο ἀπὸ τοῦ τοιούτου θείου ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἵνα ἔχει (!) ἀντίδικον τὴν ὑπερευλογημένην Θεοτόκον ἐν τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἔστω καὶ ἡ μερὶς αὐτοῦ μετὰ τοῦ ᾿Ιούδα καὶ μετὰ πάντων τῶν ἀσεβῶν, μηνὶ ἰαννουαρίῳ ἰνδικτιῶνος Ϛ'· + ἔτους Ϛωος +
+ Μνήσθητι κύριε ἐν τῇ βασιλείᾳ σου ᾿Αντωνίου ἀρχιερέως καὶ κατάταξον αὐτὸν ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἁγίων σου +
Κώδικας Χρονολογία (Πρῶτο ἥμισυ 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMosin, Ochrida, ó. 183. Λάμπρου, Σπ., Τό μεσαιωνικόν όνομα της μακεδονικής Πέλλης, ΝΕ 8 (1911), ó. 100. PLP 7841.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία