Σημείωμα #1992

Αύξων Αριθμός1992
Σημείωμα Χρονολογία25 Σεπτεμβρίου 1356
Σημείωμαα) σεπτ(εμβρίω) μη(νὶ) τοῦ Χριστοῦ τῆς ἰνδ. ἐννάτης εἰς τὰς κε' τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ὁμολογο~ ἐγὸ | ἀδε(λφὸς) ᾿Ιάκοβ(ος) εὐτελ(ῆς) (μον)αχ(ὸς) τῆς μονῆς ἁγίου Φιλίππου εἰς τὸν Δαιμανὸν (f. 1v).
β) τῶ ἐν Χ(ριστ)ῶ πν(ευματ)ικκ(ῶ) ἀδε(λφῶ) ᾿Ιακώβ(ω) εὐτελ(ῆι) (μον)αχ(ῶ) τῆς μονῆς ἁγίου Φιλίππου τῶν Δαιμανῶν καὶ νεανξι? | ὁ καθηγούμεν(ος) τῆς αὐτῆς μονῆς χάριν καὶ τὴν ἐν Χ(ριστ)ῶ εὐλογίαν (f. 2v).
γ) τῶ ἐν Χ(ριστ)ῶ πνευματικῶ ἀδελφῶ ᾿Ιακώβω εὐτελῆι μοναχῶ τῆς μονῆς ἁγίου Φιλίππου (f. 18).

Κώδικας ΧρονολογίαScorial. y. ΙΙ. 10 (12ου- 13ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜεταφραστής μηνός ᾿Ιανουαρίου. Νείλου μοναχοῦ, ῎Εργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία