Σημείωμα #2012

Αύξων Αριθμός2012
Σημείωμα Χρονολογία24 ᾿Ιουνίου 1362
Σημείωμαμηνὶ ᾿Ιουνίῳ κδ' ἡμέρᾳ παρασκευῇ, τὸ γεννέσεως τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου, ὥρᾳ θ' τῆς ἡμέρας ἐκοιμηθῆ ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ Μαρία ἡ μακρυδούκενα, ἡ διὰ τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθεῖσα Μάρθα, μοναχὴ, ἔτους Ϛωο' ἰνδ. ιε' (f. 5).
Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. 122
Εκδόσεις Σημειώματος ó. 200.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία