Σημείωμα #2024

Αύξων Αριθμός2024
Σημείωμα Χρονολογία ἔτ. 1312
Σημείωμα[*]
+ Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον· καὶ Λέοντος ὁ πόνος·
[*]
Τὸν ἀχρεῖον Νϊκόλαον, τοῦ Θ(εο)ῦ δούλε·
μιμνήσκου χαίρων, δϊερχόμενος τοῦτο·.
ἔτος Ϛωιθ ἰνδ. ι'. (f. 244v).

[*] Στίχοι εἰς τὸν ἅγ(ιον) ᾿Ϊω(άννην) τὸν ἀπό(στολον) καὶ Εὐαγγελϊστ(ὴν) Θεολόγον· -
Βροντῆς γόνον σε Χ(ριστ)ὲ εἰκότως ἔφη· ·
῾Ως τὴν ἄναρχον π(ατ)ρ(ὸς) ἐξ ἀναιτΐου·
Γέννησϊν αὐτοῦ σοῖς θεοφθόγγοις λόγοις ·
Μέγϊστα βροντήσαντα τῇ κτίσει πᾶσι·
Εὐαγγελϊστὰ παμμάκαρ καὶ Παρθένε·
Φωστὴρ ᾿Ϊωάννη τε τῶν ἀποστόλων·
Καὶ πλεῖον αὐτῶν, Κ(υρί)ω πεφϊλμένε
῎Αλλως πρὸς αὐτὸν νῦν ἔχων παρρησΐαν·
῎Ανωθεν αἰτῶ τὴν λΰσϊν τῶν πταισμάτων·
᾿Εμοὶ δοθῆναι τῷ πόθῳ κεκτημένω·
Λέοντϊ τάλαινϊ πολεμϊανΐτη·
Τὴν παντὸς ὄλβου τὴν δε τϊμϊωτέραν·
Τῶν σῶν φαϊνῶν, δογμάτων θείαν βΐβλον·. (f. 245 r).

Κώδικας Χρονολογία ᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2499 (ἔτ. 1312)
Εκδόσεις Σημειώματος Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου — Τουφεξῆ-Πάσχου, Κατάλογος, ó. 134. Σακκελίωνος,..................34(;). Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 264.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤα τέσσαρα εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία