Σημείωμα #2043

Αύξων Αριθμός2043
Σημείωμα Χρονολογία 10 Ιουνίου 1328
ΣημείωμαΔόξα σοι ὁ θεός ἡμῶν Δόξα σοι. · οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαι τῶ γράψαντι ἱλαρίωνι ἱερομονάχω. ( σελ. 441)
+ἐπειδή κατά συγχώρισιν Θεοῦ κατέλαβεν τό ἄνομον γένος τῶν μουσουλμάνων καί ἐξορίσθημεν ἀπό τό ἅγιον ὄρος τοῦ ἄθωνος διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν, μετά πολλά κατηντήσαμεν καί εἰς βέροιαν· εἴς τήν μονήν τῆς ὑπεραγίας θεομήτορος τῆς ἐπικεκλημένης ὑπαπαντῆς · ἐπειδή οὐχ εὕρον τό τυχόν εὐαγγέλιον εἰς τήν μονήν· ἐγράφη παρ᾿ ἐμοῦ τοῦ χορικογράφου διά το μή εὑρεθῆναι τεχνίτην· Καί οἱ ἀναγινώσκοντες εἰ εὑρήσητε σφάλμα· συγχωρήσατε καί εὔχεσθαι ὑπέρ ἐμοῦ διά τόν κύριον ᾿Ιλαρίωνος ἰερομονάχου

γρ. ᾿Ινδικτιὠνος Ι´ ᾿Εγράφη δε ἐν ἔτει Ϛωλς ιουνίου ι.

+μνήσθητι κύριε τοῦ δούλου σου· μιχαήλ ἰερέως· τοῦ ἀνακενίσαντος· τό ἱερόν τοῦτο εὐαγγέλιον . ἀμήν +

Κώδικας ΧρονολογίαΧXXVIΙΙ [176]
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚρέμος, Κατάλογος Εθνικής και Παν/μίου Βιβλιοθήκης, ó. 76
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΙωάννης (σ. 1-58), Ματθαίος (σ. 58-150), Λουκάς (σ. 150-264), Μάρκος (σ.265-280), Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος (σ. 280-367), Μηνολόγιον (σ. 369-426), Ευαγγέλια Εωθινά (σ. 427-441) Ευαγγέλια εις διαφόρους ημέρας (σ. 442-444)
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία