Σημείωμα #2317

Αύξων Αριθμός2317
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1391/ 1392
Σημείωμαα) μηνὶ ὀ δ<εῖνα> ἰνδ. ὀ δ<εῖνα> Ϛου  ου (f. 310r).
β) + ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν π<ατ>ρίδα · καὶ οἱ θαλαττεύοντες ἰδεῖν λιμένα καὶ οἱ νόσω κείμενοι ἰδεῖν ὑγίαν, οὕτω καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος (f. 64v).
γ) + χ<ριστ>ὲ προηγοῦ τῶν ἐμῶν πονημάτων + 183v τῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν θ<ε>ῶ χάρις (f. 74r).
δ) ὤ χ<ριστ>ὲ βο<ήθει> (f. 187r).

Κώδικας ΧρονολογίαMilano, Ambros. Ε 81 sup. (14ου, 15ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini - Bassi, Ambrosian Ι, σ. 335.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜανουήλ Μοσχόπουλος. Μάξιμος Πλανούδης. Λιβάνιος κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία