Σημείωμα #2678

Αύξων Αριθμός2678
Σημείωμα Χρονολογία9 Φεβρουαρίου 1406
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρα ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θ(εο)ῦ Γεώργιος τοῦ Κόστα τοῦ Πλάζη ἀπὲ τὴν Βοκο/ λιακὰν οὗ τὸ ἐπίκλην Γεώργιος ὁ ᾿Αρσιότης καὶ ἠς τὸν θάνατ(ον) αὐτοῦ ἐμεγα/ λοσχίμησ(εν) καὶ τὸ μοναχικ(ὸν) καὶ μεγαλοσχιμηκ(ὸν) αὐτοῦ ὄνομα (μον)αχ(ὸς) Γαβριὴλ. καὶ εἶχεν δόση καὶ ἡ συμβιος αὐτοῦ Εὐδοκία τέλος εἰς τὴν γ' τοῦ αὐτ(οῦ) μηνὸς του/ τέστιν διὰ ἡμέρ(ας) Ϛ' · ἐδόκαση κ(αὶ) οἱ δύο το τέλος καὶ ἀφήκαση ἠς τὸ αὐτὸν μοναστ(ή)ρ(ιον)/ εἴ τι καὶ ἄν ὔχαση διὰ τὴν ψυχήν τους καὶ ὁ Θ(εὸ)ς μακαρίσ(ῃ) καὶ ἀναπάυσῃ αὐτοὺς, ἀμήν · / ἐχρ(ονίας) τοῦ Χ(ριστο)ῦ (α)υϚ' /ἐν δὲ τοῦ ᾿Αδὰμ/ ἐνχρ(ονίᾳ) Ϛ ιε' (f. 149v).


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος Constantinides- Browning, ............ ó. 80. Darrouzs, Paris. 1588, ó. 37.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΒοκολιακά
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμοναστήριον
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΨΥΧΗΣ
Δωρεά Περιουσίαςναι
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Γεωργίου Αρσιώτη, γιός του Κώστα Πλάζη και θάνατος συζύγου του, Ευδοκίας.
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓεώργιος Αρσιώτης, Κωσταντίνος Πλάζης, Ευδοκία
Ηλικία