Σημείωμα #2946

Αύξων Αριθμός2946
Σημείωμα Χρονολογία20 Σεπτεμβρίου 1411
Σημείωμα῾Ο ὑιός μου ὁ Σαλωμ(ων) ἐγεννήθη ἡμέρᾳ κ' τοῦ σεπτεβρίου ἰουλίου ἐνχρονίας αυια' ἰνδ(ικτιῶνος) δ' τὸ δίμα τῶν καμουχάδων δεξιᾷ.
Κώδικας ΧρονολογίαMilan. Ambros. 399 (G 56 sup.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, σ. 40. Darrouzs, Autres mss., σ. 150.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση Σαλωμών, υιού του γραφέως
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΣαλωμών
Ηλικία