Σημείωμα #2969

Αύξων Αριθμός2969
Σημείωμα Χρονολογία’Απρίλιος 1404
Σημείωμα+ Ετελευτ(ησεν) η ανοθεν κορι μου η Τζοβια την ανοθεν εχρ(ο)ν(ιαν) [...........] εν μην ( ) φεβρουαριον τις αυτης εχρονιας αυδ' του [Χριστοῦ...] τ.. παρον μην τ(ου!) απριλ(ίου) α ορα τις νικτου · [καὶ εἴ τις] να διαβαση (το αὐτο? ) εγγραφος να την μακαριζη.

βλ 2337, 3. 2337,4. 2337, 5. 2337, 6. 2337, 7.
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 178
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, σ. 47.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς(Λαμβέρτος Κοντοστέφανος)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Τζοβίας, θυγατρός Λοζέ και Λαμβέρτου Κοντοστεφάνου. βρέφους (βλ. αρ.2337,5)
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΤζοβία, Λοζέ, Λαμβέρτος
Ηλικία