Σημείωμα #470

Αύξων Αριθμός470
Σημείωμα Χρονολογία11ου αι.
Σημείωμα Προσφώνησις.
Βίβλος εἰμὶ δογμάτων θεολογικῶν καὶ θείων διδάσκαλος · ἄν τινὶ με χρήσῃς,. ἀντίβιβλον λάμβανε · οἱ γὰρ ἀποδόται κακοὶ.
᾿Αντιφώνησις τοῦ κεκτημένου
Θησαυρὸν ἔχων σε πνευματικὸν ἀγαθὸν καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ποθητὸν ἁρμονίαις τε καὶ ποικίλαις γραφαῖς κεκοσμημένον, νὴ τὴν ἀλήθειαν οὐ δώσω προχείρως τινί · οὐδ᾿αὖ φθονήσω τῆς ὠφελείας, χρήσω δὲ τοῖς φίλοις, ἀξιόπιστον ἀντίβιβλον λαμβάνων.
῎Ελεος καὶ ὑγεία τῷ γράψαντι, δόξα καὶ ἔπαινος τῷ κτησαμένῳ, σοφία καὶ σύνεσις τοῖς ἀναγινώσκουσιν.
Βίβλος αὕτη ἔχει τετρὰ (leg. τετράδια) πεντήκοντα, χωρὶς τοῦ πίνακος καὶ τῶν παραφύλλων καὶτοῦ ἔχοντος τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἱστορημένην. Εἰσὶ δὲ φύλλα γεγραμμένα μὲν τετρακόσια, ἄγραφα δὲ ἐν τῷ τέλει τέσσαρα. ᾿Ανετέθη δὲ τῷ ναῷ τῆς μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σκουταρίου παρὰ τοῦ μακαριωτάτου μοναχοῦ κυρίου ᾿Ιωάννου καὶ συγκέλλου καὶ γεγονότος πρωτονοταρίου καὶ λογοθέτου τοῦ δρόμου, ὅν ὁ Θεὸς ἀξιώσειεν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ τοὺς ἐντυγχάνοντας πίστει ἐλεήσει ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. ᾿Αμήν.

ΕΓΙΝΕ
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Ψ-Ι-11
Εκδόσεις ΣημειώματοςMiller, Escurial, 413-414.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματασύγκελλος, πρωτονοτάριος, λογοθέτης του δρόμου
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναόςναός Υπεραγίας Θεοτόκου Σκουταρίου
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπεριγραφή χειρογράφου
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης
Ηλικία