Σημείωμα #676

Αύξων Αριθμός676
Σημείωμα Χρονολογία29 Μαρτίου 1241
ΣημείωμαΤό παρόν Εὐαγγέλ(ιον) ἐξωνήθη ἐν τῆ ἁγία μονῆ τῆς ὑπεραγ(ίας) ἡμ(ῶν) θ(εοτό)κου Μη(τ)ρός τ(ῆς) Πηγαδιωτήσ(ης) ἐγχωρί(ως) λεγομέν(ης) πρό ἑξῆντα ἤ(δ)η χρόνων παρά τινος σεμνοῦ ... Μηνί Μαρ(τίῳ) κθ' ἡ(μέρα) Ϛ' ἰνδ(ικτιῶνος) ιδ' ἔτ(ει) Ϛψμθ' ... χρόνους ἀπό τῶν κοκκίνων γραμμάτων ἀνέγνων (f. 190v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 72 (έτ. 1181)
Εκδόσεις Σημειώματος Α. Μαραβᾶ - Χατζηνικολάου - Χ. Τουφεξῆ - Πάσχου, Μικρογραφίες, σ. 217. Σακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 42.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχεςαγορά χειρογράφου
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή υπεραγίας Θεοτόκου Πηγαδιωτίσσης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία60 έτη