Σημείωμα #872

Αύξων Αριθμός872
Σημείωμα Χρονολογία7 Απριλίου 1267
Σημείωμα[*] ῾Η παροῦσα βίβλος ἐγράφη ἐν τῇ σεβασμιω(τάτῃ) καί εὐαγεστάτῃ μονῇ τοῦ ὁσίου πρς...ῶν καί ὁμολογητοῦ Θεοφάνους ἐν ᾗ καί ἀφιερώθη ... ᾿Εγράφη δέ διά συνδρομῆς καί κατά Θ(εό)ν ἀγωνίσματος τοῦ πανοσιωτάτου π(ατ)ρ(ό)ς ἡγουμενεύοντος τότε κυροῦ ᾿Ιγνατίου ἐν ἔτει Ϛψοε' ἐν μηνί ἀπριλ(ίῳ) ἑβδόμῃ, ἡμέρα ε'. (f. 160v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 367 (έτ. 1267)
Εκδόσεις Σημειώματος Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 71. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 81-82. PLP 8008.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Χειρογράφου Τύχεςδωρεά χειρογράφου
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαηγούμενος
Μονήμονή οσίου Θεοφάνους
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙγνάτιος
Ηλικία