Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 3391-3395 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #3534
Κώδικας Χρονολογία: Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 482
Σημείωμα Χρονολογία: ετών 1203-1204
Σημείωμα: "Ἀλέξιος ὁ υἱός (ὁ υιός) κυρίου Ἰσαακίου χρόνον ἥμισυν, καθ᾽ὅν χρόνον καί τό μονοφυσιτῶν λατίνων γένος καθ᾽ἡμῶν ἐπεφήνε(ι) καί τήν βασιλεύουσαν τῶν πόλεων κατεσκύλευσε καί πολλά ἔχθιστα καί θεομησῆ ἔν τε τῇ Ἅγίᾳ Σοφίᾳ καί εἰς τούς λοιπούς ἁγίους ναούς τούς ἔνδον Κωνσταντινουπόλεως παρ᾽αὐτῶν ἐτελέσθησαν" (f. 279v)
Χειρογράφου Περιεχόμενο:
Εκδόσεις Σημειώματος: Aerts, Un inédit, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 189.

Σημείωμα #3535
Κώδικας Χρονολογία: Vat. Palat. 367 (μετά το 1320)
Σημείωμα Χρονολογία: έτους 1209/1210
Σημείωμα: " Το ιη´ ἔτος ἐπερίλαβεν ὁ ρρέ Οὔγγος ὁ πρώην τήν χώραν, κατά δέ τήν ιθ Φεβρουαρίου τῆς κϚ ἐγχρονίας τῶν χρεῶν ἐλειτούργησε" (f. 171).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Σωφρόνιος ῾Ιεροσολύμων, Μακάριος Καλορίτης, Κωνσταντῖνος ᾿Αναγνώστης κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Λάμπρου, Κυπριακά, σ. 159. Schreiner, Kleinchroniken I, σσ. 201, 202. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 189.

Σημείωμα #3536
Κώδικας Χρονολογία: Vat. Palat. 367
Σημείωμα Χρονολογία: 19 Φεβρουαρίου 1218
Σημείωμα: Βλ. σημείωμα έτους 1209/1210 (υπ. αρ. 3535)
Χειρογράφου Περιεχόμενο:
Εκδόσεις Σημειώματος: Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 189.

Σημείωμα #3537
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. Coisl. 41 (14ου αι.)
Σημείωμα Χρονολογία: 25 Σεπτεμβρίου 1244
Σημείωμα: " …. τό τέλος ἐδέξατο ἐν μη(νί) σεπτ(εμβ)ρ(ίῳ) πέντε πρός τοῖς εἴκοσι / ..υ τέλους τῆσδε τῆς νῦν ἠνδίκτου, τρίτης οὐδ᾽ἄν δου…ατω / ἔτους Ϛψ.. κρατοῦντος δέ τά σκῆπτρα τοῦ νῦν θέματος ἤτουν / Θεσσαλονίκης πανευδέμονος καί τάλλα πάντα … / τῆς .φ᾽ ἧς αὐτ(..), Δημητρ(ίου) τέ φημοι, τοῦ Ἀγγελοδούκα. Ὁ δέ γρά/ψας Ματθαῖος τε καί θύτης, καί εὔχεσθαι ὅπως εὕρω παρά / Κ(υρίο)υ λύσιν ἐκ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, τά δ᾽ἄλλα … / …………… ἀμήν, ἀμήν,ἀμήν " (στο τέλος).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Στιχηράριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Politis, Schreiberschule, σ. 269. Devreesse, Coislin, σ. 37. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 189-190.

Σημείωμα #3538
Κώδικας Χρονολογία: Leningrad Öffentl. Bibl. 2 (έτ. 1033)
Σημείωμα Χρονολογία: έτους 1248
Σημείωμα: " Σίγν(ον) Καληνήκης αρχ(ιμανδρίτης). Μη(νί) ιολίω ζ τοῦ ἑξάκησ χιλιοστού ψνζ έτ(ους) καγό Καληνίκ(ης) α(ρ)χ(ιμανδρίτης) η τόν ζωοπϊόν στ(αυ)ρ(ό)ν τη οικία μου χειρη εγχάραξας δέδοκα εἰς τόν ναόν τοῦ αρχ(ι)στρατιγου Μ(η)χα(ήλ) τόν ἀνόδινάμενων τήν χάρ(ιν) ψυχηκῆς μου σωτηρί(ας)" (f. 398).
Χειρογράφου Περιεχόμενο:
Εκδόσεις Σημειώματος: Granstrem, Katalog, σ. 200. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 190.