Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 91-100 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #91
Κώδικας Χρονολογία: Hierosol. s. Crucis 1
Σημείωμα Χρονολογία: Τέλος 10ου αι.
Σημείωμα: μνησθῆτι κύριε τῷ γράψαντι Κόσμαν μοναχὸν.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Σειραί ἐπὶ τῶν Πράξεων τῶν ᾿Αποστόλων
Εκδόσεις Σημειώματος: Coxe, Report, σ. 53. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.

Σημείωμα #92
Κώδικας Χρονολογία: Baltimore, Maryland, Walters Art Gallery 520
Σημείωμα Χρονολογία: Τέλος 10ου αι.
Σημείωμα: ΠΕΝΗΤΑ ἒΩΖΕ ΧΕ ΤΩ ΓΕΓΡΑΦΩΤΙ ΘΕΟΔΩΡΩ ΜΟΝΑἒΤΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγέλιον
Εκδόσεις Σημειώματος: Clark, New Testament Mss., σ. 347. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.

Σημείωμα #93
Κώδικας Χρονολογία: Ἀθην. Ἐθν. Βιβλ. 204(67)
Σημείωμα Χρονολογία: Πιθανώς περί τόν 10ον αι.
Σημείωμα: Α) Σὺ, τῷ μοναχῷ καὶ γραφεῖ βίβλου, Λόγε, Νεοφύτῳ, πάρασχε τὴν σωτηρίαν. Β) Θεοτόκε βοήθει Νεοφύτῳ μοναχῷ, πρεσβυτέρῳ καὶ κατηχητῇ τῷ γράψαντι τὴν βίβλον ταύτην. Γ) ᾿Ιωάννη πρόδρομε, μοναστὴς Νεόφυτος οἰκέτης, σεμνῶν γυναικῶν μυσταγωγὸς, σὸς θύτης, τῶν πταισμάτων εὕροιμι λύσιν, παρθένε, καθ᾿ἥν βροτοὶ δίδουσιν ἡμέραν δίκην.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ῾Ερμηνεία εἰς τά τέσσαρα Εὐαγγέλια
Εκδόσεις Σημειώματος: Σακκελίων - Σακκελίων, Εθνική Βιβλιοθήκη, σ. 38. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.

Σημείωμα #94
Κώδικας Χρονολογία: Vatic. 394 (olim 582)
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου-11ου αι.
Σημείωμα: εὔχου κυ(ρ) Νίκων καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Κωνσταντ(ί)ν(ου) καὶ ἁμαρτωλοῦ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Devreesse, Cod. 330-603, σ. 94. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 144.

Σημείωμα #95
Κώδικας Χρονολογία: Venet. Bibl. Monasterii Mechitaristarum S. Lazari 304
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου-11ου αι.
Σημείωμα: Γρηγορίου ....τοῦ ἐπὶ τῶν γον.....Ταρσοῦ πρόεδρος παμμάκαρ Λουκᾶ β(ίβλο)ν Γεώργιός σοι τήνδε δῶρον προσφέρει. Λόγους φέρουσαν ἔνδοθεν ψυχοτρόφους, Οὕς συντέθεικεν ἡ βασίλειος φύσις, Κόσμον πρὸς ἡθῶν, πρὸς τρόπων εὐρυθμίαν, ῞Ολων τὸ μεῖζον, ψυχικὴν σωτηρίαν. ῾Ημῖν νέμουσαν εἴπερ ἀκροωμένοις π....νε... διδασκάλου λόγους (versus qui legi nequit) Τῷ δόντι ταύτην συγκέλλῳ δῶρον μέγα. Οὕς βροντόφωνος γλῶσσα τοῦ Βασιλείου ψυχωφελεῖς ἔρρευσε πανσόφως λόγους, Τούτους προσῆξε δῶρον ἐν βίβλῳ πατρὸς Ταρσοῦ πρόεδρος Γεώργιος ἐκ πόθου Τρέφοντας ἄρδην μυστικῶς τὰς καρδίας Τῶν σῶν μαθητῶν οὕς ἀθροίζεις ἐνθάδε..... Λουκᾶ τῶν ζώντων βίβλῳ. ...δυσώπει τῶν καλῶν τὸν γραφέα τοῦ αὐτοῦ συγκέλλου.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μ. Βασιλείου ῾Ομιλίαι
Εκδόσεις Σημειώματος: Mioni, Bibl. Ital., τ. ΙΙ, σ.462. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 144.

Σημείωμα #96
Κώδικας Χρονολογία: Scorial. Ψ. IV. 2
Σημείωμα Χρονολογία: 29 Μαΐου 1000
Σημείωμα: ’Εγράφη δὲ ἡ κλίμαξ αὕτη διὰ χειρῶν Εὐθυμίου ἁμαρτω(λοῦ) πρεσβ(υτέρου) μη(νὶ) μαί(ω) κη' ἡμέ(ρα) γ', ἔτει Ϛφη' ἰνδ(ικτιῶνος) ιγ'.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Εκδόσεις Σημειώματος: Andrés, Escorial, τ. III, σ. 86. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 144.

Σημείωμα #97
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 1085
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 1000-1001
Σημείωμα: εμπραισ τον αικων την αναγνωσιν φιλε· μεμνησο του γραψαντοσ εν τω βιβλιω· - εγραφη δια χειροσ λεοντοσ κληρικου· εν χωρα αιγυπτου· ετουσ κοσμου Ϛφθ ινδικτιωνοσ ιγ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἀναστασίος ὁ Σιναΐτης
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, τ. IV, σ. 11. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 2. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 144.

Σημείωμα #98
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 784
Σημείωμα Χρονολογία: 15 Απριλίου 1003
Σημείωμα: Α) ετελειωθη συν θεω η βιβλοσ αυτη ημερα πεμπτη ωρα. τεταρτη· εισ μηναν απρηλλιον· εισ πεντεκεδεκατην ημεραν του αυτου μηνοσ· ετουσ Ϛφια ινδικτιωνοσ α βασιλευοντοσ των φιλοχριστων βασιλεων ημων, βασιλειου και κωνσταντινου· γραφεν δια χειροσ βασιλειου πρεσβυτερου και καλλογραφου τη τεκνη · οσοι δε αναγινώσκεται εισ την βιβλον αυτην ευχεσθαι υπερ εμου του ταλανοσ- Β) χριστοσ ο παντοδυναμοσ θεοσ φυλαξη και διατηρησει την ψυχην του πορισαμενου την δελτον ταυτην βασιλειου πρεσβυτερου πρωτοπαπα.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., IV, 11· Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., 3. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 145·

Σημείωμα #99
Κώδικας Χρονολογία: Vat. Ottob. 422
Σημείωμα Χρονολογία: Αύγουστος 1004
Σημείωμα: + ἐγράφη ἡ παροῦ(σα) βίβλος χειρὶ Θεοφά(νους) ταπ(εινου) μο(να)χ(ου)· καὶ ἐπληρωθ(η) · μ(ηνι) αὐγ(ουστῳ) ἰνδ(ικτιωνος) β· ἔτους Ϛφιβ. + οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε ὑπὲρ τοῦ γράψαντ(ος).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ῾Ομιλίαι καὶ βίοι ἁγίων
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 42. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 11. Feron-Battaglini, Cod. Ottob., σ. 234, Hagiographi Bollandiani-Franchi de’ Cavalieri, Cod. Vat. σ. 291-293. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 145.

Σημείωμα #100
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Λαύρας Β 72
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 1004-1005
Σημείωμα: εγραφη η παρουσα βιβλοσ, τησ των αρετων κλιμακοσ, δια χειροσ εμου του ελαχιστου εν ιερομοναχοισ, κοσμα· συνεργεια θεου· -- και οι αναγινωσκωντεσ ταυτην, ευχεσθε μοι δια τον κυριον· -- ετει Ϛφιγ.....
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 145.