Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 81-90 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #81
Κώδικας Χρονολογία: Laur. Plut. VI, 18
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: Εἰς τοὺς δ᾿ Εὐαγγελιστάς. Εὐαγγελιστῶν τοὺς θεοπνεύστους λόγους, Τόμοις διαιρεθέντας εὐεπιμόλοις, Καὶ τῇδε βίβλῳ τεχνικῶς ἡρμωμένους, Α῞πας ἀκούων, κὰ τρυφῶν καθ᾿ ἡμέραν Ε῾στῶσιν ὠσὶ τοὺς ὑπεκφωνουμένους, Λεόντιον θαύμαζε τῆς εὐθυμίας Σπούδασμα πολλοῖς οὐ πρὶν ἐσπουδασμένον, Καὶ σπουδάσαντα συντόνοις προθυμίαις, καὶ καλλιγραφήσαντα κόσμοις ποικίλοις, Τοῖς μὲν ξενίζειν τοὺς ὁρῶντας ὡς ἔχοι, Τοῖς τοῦ Θεοῦ δὲ ρήμασι ψυχοτρόφοις Εὐεργετεῖν ἅπαντας ἀκροωμένους.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Περικοπαί ἐκ τῶν Εὐαγγελίων κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Bandini, Cat. Laurentianae, τ. Ι, σ. 135. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 141.

Σημείωμα #82
Κώδικας Χρονολογία: Laur. Conv. Soppr. 36 (Αͺ 2913, olim 102)
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: κε βοήθ(ει) νικολ(άω) μο(να)χ(ῶ) καὶ ἰωαννικίω μο(να)χ(ῶ) τῶ πόθ(ω) γράψαντ ἀμήν.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ψαλμοί
Εκδόσεις Σημειώματος: Bandini, Cat. Laurentianae, τ. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.

Σημείωμα #83
Κώδικας Χρονολογία: Laur. ὒadd. LXΧΧΙΧ sup. 22
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: Μνήσθητι, κύριε, τοῦ κεκτημένου τὴν ἱερὰν ταύτην καὶ ψυχωφελῆ θείαν δέλτον......καὶ κληρονόμον αὐτὸν ἀνάδειξον διὰ τῶν σῶν θείων ἐντολῶν τῆς ἐπουρανίου βασιλείας σοῦ, ἅμα τῷ γράψαντι Κωνσταντίνῳ ἐλαχίστω ἱερεῖ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Εκδόσεις Σημειώματος: Bandini, Cat. Laurent., τ. ΙΙΙ, σ. 411. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.

Σημείωμα #84
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Βατοπεδίου 127
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: Κύριε σῶσον Κυρίλλῳ μοναχῷ τῷ γραφεῖ τῆς δε τῆς δέλτου.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Γρηγορίου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ἀποστολικοῦ πάπα τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης διάλογος ἱστορικός πρὸς Πέτρον ἀρχιδιάκονον τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας περὶ διαφόρων πατέρων τῶν ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ διαλαμψάντων.
Εκδόσεις Σημειώματος: Ευστρατιάδης Σωφρόνιος - ᾿Αρκάδιος Βατοπεδινός, Κατ. Βατοπεδίου, σ. 32. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.

Σημείωμα #85
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Βατοπεδίου 1041
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: ῾Ο βίβλον τήν δε φέρων χερσὶν ὁσίαις αἰτείτω γραφεῖ ψυχικὴν σωτηρίαν Νικολάῳ τελοῦντι ἐν μονοτρόποις κἄν μη πρόσφορον βίον ἐξ ἀμελείας προήρηται κτήσασθαι φεῦ τῆς ζημίας· ἀλλ᾿ὤ μοι σωτήρ, ἁμαρτωλοῖς ὡς ἔφης ἐλθὼν προσκαλέσασθαι καὶ κόσμον σῶσαι συντάξας κἀμὲ πόρνῃ, ληστῆ, τελώνῃ τὴν ἄφεσιν δίδου μοι τῶν ἐπταισμένων.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Κοντάκια
Εκδόσεις Σημειώματος: Ἀρκάδιος Βατοπεδινός - Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος, Κατ. Βατ., σ. 186. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Αθωνικά, σ. 375. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ.142.

Σημείωμα #86
Κώδικας Χρονολογία: Ἀθων. Λαύρας Γ 119
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: Παρακαλῶ πάντας τοὺς ἀναγινώσκοντας καὶ ἀκροωμένους ἐκτενῶς καὶ ἀδιαλείπτως εὔχεσθαί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀναξίῳ τῶν μοναχῶν Εὐθυμίῳ τῷ ταῦτα γράψαντι ἵνα ρυσθῶ τῆς αἰωνίου καὶ ἀτελευτήτου κολάσεως τῶν ἁμαρτωλῶν.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Ευστρατιάδης Σωφρόνιος - Σπυρίδων Λαυριώτης, Κατ. Λαύρας, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.

Σημείωμα #87
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. Suppl. 241 (olim San-Germanensis n. 885)
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: Κύριε βοήθη τῷ σῷ δούλῳ Στεφάνῳ τὸν γράψοντα...ἀμήν.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Βίοι ἁγίων
Εκδόσεις Σημειώματος: Hagiographi Bollandiani-Omont, Cat. Bibl. Νat., σ. 330. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.

Σημείωμα #88
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 1274
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: παρακαλῶ πάντας τοὺς ἀναγινώσκοντας εὔχεσθαι ὑπὲρ τοῦ γράψαντος Πέτρου ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου μοναχοῦ, ὅπως λυτρωθῶ τῆς αἰωνίου κολάσεως +
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Β. Βασιλείου ἀσκητικά
Εκδόσεις Σημειώματος: Astruc-Concasty, Suppl., σ. 512. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.

Σημείωμα #89
Κώδικας Χρονολογία: Scorial. Χ.ΙΙΙ.13
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: + καὶ ἐμοῦ τοῦ γράψαντος Κωνσταντίνου Τζαντζανέλου εὔχεσθαι.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγελιστάριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Andrés, Escorial, τ. II, σ. 318. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.

Σημείωμα #90
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. Lat. 7560
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: ΕΟΓΕΝΥΑ ἒΧΡΥΠἒΙΤ + ΠΑΤΕΡ ΚΟΥ ΡΕΓΝΑἒ ΧΟΜ ΦΗΛΗΩ ΑΔΥΟΟΑ h' ΕΜΕΝΩ ΠΑΡΑΝΥΜΦΩ ΤΟΩ ΥΝ ΟΥΤΑ ΠΕΡΠΕΤΟΑ, ΜΕΜΕΝΤΩ ΦΥΛΥΕ ΤΟΕ ΧΑΜΠΤΥΟΕ ΕΟΓΕΝΥΕ ΚΟΥΑ ἒΥ ΔΥΜΥἒΕΡΥἒ ΕΑΜ ΑΝΥΜΑ ΤΟΑ ΠΡΩ ΑΝΥΜΑ ΥΛΛΥΟἒ ΕΡΥΤ ΕΤ ΠΡΩ ΥΠἒΑ ΡΕΔΔΕἒ ΡΑΧΥΩΝΕΜ ΔΩ (Eugenia scripsit. -- Pater qui regnas cum Filio, adjuva Heremeno, paranympho tuo in vita perpetua, memento filie tue captive Eugenie, quia, si demiseris eam, anima tua pro anima illius erit et pro ipsa reddes racionem Deo).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Συλλογή γραμματικῶν πραγματειῶν
Εκδόσεις Σημειώματος: Σπ. Λάμπρου, ῾Η βιβλιογράφος Εὐγενία, ΝΕ 3 (1906), σ. 251. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.