Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 41-50 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #41
Κώδικας Χρονολογία: Πατμ. 136
Σημείωμα Χρονολογία: 18 Απριλίου 962
Σημείωμα: + ᾿Εγράφη ἡ βίβλος αὕτη Παύλῳ τῷ εὐλαβεστάτῳ μο(να)χ(ῷ) κ(αὶ) ἡγουμέ(νῳ) λαύρας τοῦ ...........χειρὶ ῾Ιλ(αρί)ωνος μο(να)χ(οῦ) κ(αὶ) ἡγουμ(ένου) λαύρας τοῦ Κα.....μηνὶ ἀπρι(λίω) ιη', ἰνδ(ικτιῶνος) ε', ἔτους Ϛυο +.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον
Εκδόσεις Σημειώματος: Κομίνης, Πίνακες, σ. 2-3. Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 14. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 716. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 132.

Σημείωμα #42
Κώδικας Χρονολογία: Mess. Bibl. Univ. 133
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 962-963
Σημείωμα: ηδυ και μαλα το πληρεσ εργον πελει πρποθυμον επαρασ τον οντωσ ωσ εδει τουτο νυν καγω δανιηλ εκ περανασ υπακοην φιλην μεν απαντων φιλε ιωαννηκιωσ τε και φιλων μαλλον τελοσ δεδωκα τη γραφη τηδε ετει εξ, χιλιοστω τετρακοστω και παλιν εβδομηκοστω και πρωτω των αιωνων· --
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Miss., τ. ΙΧ, σ. 4. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 132.

Σημείωμα #43
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 1591
Σημείωμα Χρονολογία: 24 Δεκεμβρίου 964
Σημείωμα: Α) ῾Ο θ(εο)ς ιλαθη μοι Βασιλειω τω ξυσαντη· + Βασιλείου μοναχου δοσ Χ(ριστ)ε παύλα(ν) τοῖς πόνοις ωσπερ τοις πεινοσι ὑδύς ὁ ἄρτος, οὕτω καὶ τοῖς γράφουσιν ὁ ἔσχατος στίχος Β) + σὺν θ(ε)ω τέρμα πυκτιδος ++ γραφεν δια χειρος Βασιλείου μο(να)χ(οῦ) ταπεινου κ(αὶ) αμαρτ(ωλοῦ) μηνὶ δεκεμβρίω κδ' · ἡμέρα σα(ββάτῳ) ωρ(ᾳ) Ϛ' + ἰνδ. η'· ἔτ(ους) Ϛυογ' + σ(ελήνης) κυ(κλῳ) ιγ'
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Βίοι ἁγίων
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat. σ. 44-45. Giannelli, Cod. 1485-1683, σ. 218. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 10. Hagiographi Bollandiani-Franchi de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 132-133. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 132-133.

Σημείωμα #44
Κώδικας Χρονολογία: Crypt. Β.α. 20
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 964-965
Σημείωμα: + τω εξακισχιλιοστω τετρακοσιοστω εβδομικοστω τριτω του κοσμου ετει. επαθεν το φουσατον μανουηλ του πατρικιου εισ τα ρηματα· και αυτα τα ρηματα ελειφθει· και η κουθνησια εγενετο μεγαλη σφοδρα· και χειρι νειλου μοναχου. εγραφει· η του αγιου δωροθεου πτυξ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Δωρόθεος κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 133.

Σημείωμα #45
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 497
Σημείωμα Χρονολογία: Σεπτέμβριος 966 και 970
Σημείωμα: ᾿Εγράφη ἡ παροῦσα βίβλος οἰκείαι χειρὶ Νικήτα, πρωτοσπαθαρίου καὶ γεγονότος δρουγγαρίου τοῦ πλοίμου ... άντου, ἀδελφοῦ Μιχαὴλ Πατρικίου, πραιπωσίτου καὶ βέστου, γεγονότος πρωτοβεστιαρίου Νικηφόρου, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, ὄντος αὐτοῦ ἐν τῶι δεσμωτηρίωι ᾿Αφρικῆς, μηνὶ σεπτεμβρίωι, ἰνδ. ι'. Καὶ ἐπεδόθη ἐν τῶι ναῶι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ .... ῾Οριάτου, πλησίον Θεομόρφου (?), ἐν ἔτει, Ϛυοθ', ἰνδ. ιδ'.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ὁμιλίαι Μεγάλου Βασιλείου
Εκδόσεις Σημειώματος: Omont, Fac-similés...du XVe au XVIe s., 2· Lake, Dated Mss., IV, 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 133.

Σημείωμα #46
Κώδικας Χρονολογία: Marc. 53(454)
Σημείωμα Χρονολογία: 4 Αυγούστου 968
Σημείωμα: εγραφη χειρι αθανασιου μοναχου μηνι αυγουστω δ ινδικτιωνοσ ια· ετουσ ϚυοϚ ημερα γ ωρα γ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μ. Βασίλειος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 133.

Σημείωμα #47
Κώδικας Χρονολογία: Μετεώρων Μεταμορφώσεως 565
Σημείωμα Χρονολογία: 1 Ιουνίου 969
Σημείωμα: Α) ἐγράφη ἡ παρουσα βίβλος τῆς κλίμακος· μηνὶ ἰουνίω α'· ἡμέρα γ'· ωρ(α) ε' + ἔτους Ϛυοζ' · ἰνδ(ικτιωνος)· ιβ + Β) + τῶ συμπεραστῆ τ(ῶν ἁ)πάντων κτησμάτ(ων) Σοὶ Χ(ριστ)ὲ δόξα τιμὴ κ(αὶ) σεβας πρέπει · ἡ δέλτοσ ἅυτη τῶν σοφῶν διδαγμάτων· χειρὶ ἑγράφη Δανιὴλ πολυτλίμου· ὁ κατατρυφῶν υπ(ερ) αὐτοῦ ευχ(ου μοι).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Εκδόσεις Σημειώματος: Βέη, Χειρόγραφα Μετεώρων, Α', σ. 588. Lake, Dated Miss., τ. Χ, σ. 18. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 133.

Σημείωμα #48
Κώδικας Χρονολογία: Crypt. Δ.γ. 12
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 969-970
Σημείωμα: + ετη Ϛυοη ημερα Ϛ ορα πρωτη ινδικτιωνοσ ιγ· εγραφη το τροπολογιον τουτο υπο χερη του ταποινου και αμαρτολου κηριλλου πρεσβειτερου· δια τον κυριον ευχοιο μοι τω ξυστη · αμην.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ύμνοι
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 134.

Σημείωμα #49
Κώδικας Χρονολογία: Αθων. Λαύρας Β 37 22
Σημείωμα Χρονολογία: 8 Αγούστου 970
Σημείωμα: τελοσ μαρκου μοναχου εγραφη δια χειροσ λουκα μοναχου· μηνι αυγουστω η ημερα δευτερα· ετουσ Ϛυοη, ινδικτιωνοσ ιγ· --
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μάρκος, Μάξιμος κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 9. Σ. Ευστρατιάδου, Λαύρα ἁγίου ᾿Αθανασίου, σ. 47. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 134.

Σημείωμα #50
Κώδικας Χρονολογία: Πατμ. 39
Σημείωμα Χρονολογία: 15 Αυγούστου 972
Σημείωμα: + ἐγράφη διὰ χηρὸς Δαμιανοῦ (μον)αχ(οῦ) ἐπὶ ᾿Ιω(άννου) Τζιμισ(κῆ) βασιλέ(ως) Ρωμαίων εἰς τὸ ἔτος Ϛυπ', ἰνδ(ικτιῶνος) ιε', μ(ηνὸς) αὐγούστου ιε' +.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγοι καὶ ὁμιλίαι μετὰ βραχέων ἐν ταῖς ᾤαις σχολίων
Εκδόσεις Σημειώματος: Κομίνης, Πίνακες, σ. 3. Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 134.